top of page

Podmínky

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny objednávky, které zadáte v internetovém obchodě intertechno Funk-Technik GesmbH.

(2) Sortiment zboží v našem internetovém obchodě je zaměřen výhradně na kupující, kteří dosáhli věku 18 let.

(3) Naše dodávky, služby a nabídky se uskutečňují výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky platí pro společnosti i pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když nebudou znovu výslovně sjednány. Zařazení všeobecných obchodních podmínek zákazníka, které jsou v rozporu s našimi všeobecnými podmínkami, je již v rozporu.

(4) Smluvním jazykem je výhradně němčina.

(5) Na webových stránkách si můžete prohlédnout a vytisknout aktuálně platné Všeobecné obchodní podmínky.

uzavření smlouvy

(1) Prezentace zboží v internetovém obchodě není závaznou žádostí o uzavření kupní smlouvy, jedná se spíše o nezávaznou výzvu k objednání zboží v internetovém obchodě.

(2) Kliknutím na tlačítko "Objednat s povinností platby" podáváte závaznou nabídku nákupu.

(3) Po obdržení nabídky nákupu obdržíte automaticky vygenerovaný e-mail, ve kterém potvrdíme přijetí vaší objednávky (potvrzení o přijetí). Toto potvrzení o přijetí ještě neznamená přijetí vaší nabídky nákupu, potvrzením o přijetí ještě není uzavřena smlouva.

(4) Kupní smlouva na zboží je uzavřena pouze tehdy, pokud výslovně prohlásíme, že s nabídkou koupě souhlasíme, nebo pokud Vám zboží zašleme - bez předchozího výslovného prohlášení o přijetí.

(5) Platí pouze pro dodávky do Rakouska (3,50 EUR/objednávka do max. 2 kg). Pro dodávky do Německa (5,5 EUR/objednávka do max. 2 kg) a Švýcarska (8,0 EUR/objednávka do max. 2 kg) mohou být odlišné dodací lhůty. Lhůta pro dodání u všech způsobů platby (MasterCard, Visa, PayPal, Sofortüberweisung) začíná běžet dnem po uzavření smlouvy a končí uplynutím posledního dne lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek v místě dodání, nastupuje místo tohoto dne následující pracovní den. U objednávek s dodacími adresami v jiných zemích než Rakousko, Německo, Švýcarsko vás budeme kontaktovat individuálně, protože se mohou lišit náklady na dopravu. Ceny Ceny uvedené na produktových stránkách zahrnují zákonnou DPH a další cenové složky a nezahrnují příslušné náklady na dopravu. Všechny nabídky jsou nezávazné. Všechny ceny a informace o produktech bez záruky.

 

platební podmínky

výchozí

(1) Platbu lze provést buď: kreditní kartou (Master Card, Visa), PayPal a Sofortüberweisung.

 

(2) Pokud zvolíte způsob platby předem, sdělíme vám v potvrzení objednávky naše bankovní spojení. Fakturovaná částka bude převedena na náš účet do 10 dnů od obdržení potvrzení objednávky.

(3) Při platbě kreditní kartou je kupní cena rezervována na vaší kreditní kartě v okamžiku objednávky („autorizace“). Z účtu vaší kreditní karty je ve skutečnosti stržena částka, když vám zboží odešleme.

(4) Pokud jste v prodlení s platbou, jste povinni zaplatit zákonný úrok z prodlení ve výši 5 procentních bodů nad základní úrokovou sazbu. Bude vám účtován poplatek za upomínku ve výši nejméně 5 EUR za každou upomínku, která vám bude zaslána poté, co došlo k prodlení, pokud neprokážete, že škoda byla nižší.

Právo započtení/zádržné právo

(1) Právo na kompenzaci máte pouze v případě, že váš protinárok byl právně prokázán nebo nebyl námi zpochybněn.

(2) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze tehdy, je-li váš protinárok založen na stejném smluvním vztahu.

výhrada vlastnictví

(1) Pokud není dohodnuto jinak, bude zboží doručeno z našeho skladu na vámi uvedenou adresu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

(3) Jste-li podnikatel, dále platí: – Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží do úplného vyřízení všech reklamací z aktuálního obchodního vztahu. Zastavení nebo postoupení jako zajištění není povoleno před uplynutím vlastnictví vyhrazeného zboží. – Zboží můžete dále prodávat v rámci běžného obchodního styku. V tomto případě nám postupujete všechny pohledávky ve výši fakturované částky, které vám z dalšího prodeje vzniknou. Přijímáme postoupení, ale vy jste oprávněni vymáhat pohledávky. Pokud své platební povinnosti řádně neplníte, vyhrazujeme si právo vymáhat nároky sami. - Pokud dojde ke spojení a smíchání rezervovaného zboží, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru fakturační hodnoty rezervovaného zboží k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování. – Zavazujeme se na požádání uvolnit cenné papíry, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje zajišťované pohledávky o více než 10 %. Jsme odpovědní za výběr cenných papírů k uvolnění. Alternativní řešení sporů v souladu s čl. 14 odst. 1 ODR-VO a § 36 VSBG: Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou naleznete na https://ec.europa.eu/consumers /odr. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem.

 

odvolání

Právo na odstoupení od smlouvy

V případě, že jste spotřebitel, tedy nakupujete za účelem, který nelze přiřadit k vaší obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti, máte právo na odstoupení od smlouvy v souladu s následujícími ustanoveními.

Právo na odstoupení od smlouvy Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tom informovat

Společnost: Intertechno Funk-Technik GesbmH

Adresa: Gabrielerstrasse 34

A 2344 Modling

E-mail: info@intertechno.at

prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Důsledky odvolání Pokud odstoupíte od této smlouvy, máme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že použijete jiný druh doručení, než který nabízí nás, zvolili nejlevnější standardní doručení) neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat nebo ... neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.

Na

Společnost:

Adresa:

E-mailem:

Tímto ruším/my (*) mnou/námi uzavřenou smlouvu (*)

nákup následujícího zboží (*):

 

Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

 

Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

 

Adresa spotřebitele:

 

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení na papíře)

 

datum

 

(*) Nehodící se škrtněte.

 

Konec odvolání

 

 

(1) Zabraňte poškození a kontaminaci. Zboží nám prosím pokud možno zašlete zpět v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte původní obal, použijte prosím vhodný obal, aby byla zajištěna dostatečná ochrana před poškozením při přepravě, abyste se vyhnuli nárokům na náhradu škody v důsledku poškození způsobeného vadným obalem.

(2) Informujte nás o vrácení zboží e-mailem na adresu info@intertechno.at. Umožníte nám tak přiřadit produkty co nejrychleji.

(3) Vezměte prosím na vědomí, že způsoby uvedené v odstavcích 1 a 2 výše nejsou předpokladem pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

poškození při přepravě

(1) Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením při přepravě, nahlaste tyto chyby ihned doručovateli a co nejdříve nás kontaktujte.

(2) Vynechání stížnosti nebo kontaktu nemá žádné důsledky pro vaše zákonná záruční práva. Pomáhají nám však uplatňovat vlastní nároky vůči dopravci či pojištění přepravy.

záruka

(1) Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou vaše záruční nároky založeny na zákonných ustanoveních zákona o prodeji.

(2) Jste-li spotřebitel, promlčecí lhůta pro záruční reklamace použitých věcí je odchylně od zákonných ustanovení jeden rok. Toto omezení se nevztahuje na nároky z titulu škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví nebo z porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejímž dodržení je smluvní partner se může pravidelně dovolávat (hlavní povinnost), jakož i na nároky z titulu jiných škod na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností uživatelem nebo jeho zástupci.

(3) Ve zbytku platí pro záruku zákonná ustanovení.

(4) Jste-li podnikatel, platí zákonná ustanovení s těmito úpravami:

– Pro kvalitu zboží jsou závazné pouze naše vlastní informace a popis produktu výrobce, nikoli však veřejné propagace a prohlášení a jiná reklama výrobce.

- Zboží jste povinni ihned a s náležitou péčí prohlédnout, zda nevykazuje kvalitativní a množstevní odchylky a zjevné vady nám oznámit do 7 dnů od převzetí zboží.

Ke splnění termínu stačí včasné odeslání. To platí i pro skryté vady zjištěné později při objevení. V případě porušení povinnosti prohlídky a upozornění na vady je uplatnění záručních nároků vyloučeno.

– V případě závad poskytujeme záruku dle našeho uvážení formou opravy nebo výměny (následné plnění). V případě nápravy nemusíme nést zvýšené náklady, které vzniknou přepravou zboží do jiného místa než je místo plnění, pokud přeprava neodpovídá účelu použití zboží.

– Pokud se dodatečné plnění nezdaří dvakrát, můžete buď požádat o snížení ceny, nebo od smlouvy odstoupit.

- Záruční doba je jeden rok od data dodání.

Zahlungsmethoden
bottom of page